Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de Privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Hilversum aan de Koos Postemalaan 6 (1217 ZC) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53062086, BTW nummer NL8507.28.733.B01. Verantwoordelijke draagt de naam Egeniq B.V.

Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@egeniq.com en telefonisch via +31 30 767 0709. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de Persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) Persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de Persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de Persoonsgegevens. De privacyverklaring geldt voor alle websites, diensten en faciliteiten die door Egeniq worden aangeboden.

De verwerking van Persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. De huidige Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 november 2019.

Definities

Persoonsgegevens hebben betrekking op alle gegevens die in het contactformulier worden ingevuld en bij de verdere Dienstverlening worden verschaft aan Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke verwijst naar een entiteit (in dit geval Egeniq B.V.) die de doeleinden en middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.

Verwerking heeft betrekking op het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, beperken, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

Verwerkers verwijst naar entiteiten die de Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de Verantwoordelijke.

Privacyverklaring verwijst uitsluitend naar de onderhavige verklaring.

Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijst naar Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van Persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

  • Toestemming van de persoon voor het verwerken van zijn Persoonsgegevens;
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Egeniq B.V. rusten;
  • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigde belang van Egeniq B.V.;

De Persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden en om uw gebruik van de Dienst mogelijk te maken. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Het e-mailadres is nodig ten behoeve van de Dienstverlening, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De Persoonsgegevens worden voor een termijn van 12 maanden opgeslagen.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Verantwoordelijke verzamelt tevens Persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting. Dit betreft uw adresgegevens, ten behoeve van het opstellen van een offerte. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze Privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze Persoonsgegevens liggen de zelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun Privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan Verwerkers en derden

Egeniq B.V. maakt gebruik van Mailchimp ten behoeve van haar Dienstverlening. Mailchimp voldoet aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Uw Persoonsgegevens zullen verder slechts worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw Persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een beveiligde server. Daarnaast heeft de website een SSL-certificaat , waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw Persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze rechten kunt u doen gelden door contact op te nemen met info@egeniq.com.

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@egeniq.com.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw Persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Onderaan elke nieuwsbrief die u ontvangt, staat de mogelijkheid om u af te melden. Zodra u op ‘afmelden‘ klikt, ontvangt u deze nieuwsbrief niet meer. U kunt u ook afmelden door een e-mail te zenden aan info@eqeniq.com.